Ogłoszenie o zamówieniu – zakup pomocy dydaktycznych

Ogłoszenie nr 540224774-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

Karlino:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606052-N-2020
Data: 04/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Oświaty Karlino, Krajowy numer identyfikacyjny 33038930100000, ul. ul. Szymanowskiego 17,

78-230  Karlino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 117 780, e-mail oswiata@karlino.home.pl, faks 943 117 780.
Adres strony internetowej (url): http://bip.karlino.pl (zakładka: Przetargi – inne jednostki)

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-13, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-17, godzina: 12:00,

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZO.26.4.2020 – „zakup pomocy dydaktycznych”.

Zakład Oświaty w Karlinie jako zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie częściowe nr 1 z powodu przewyższenia kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia przez cenę najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W niniejszym postępowaniu, na zadanie częściowe nr 1, cena najkorzystniejszej oferty wynosi 62069,49zł, natomiast kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 38000,00zł.

Accessibility Toolbar