Streszczenie projektu NAUKA-lepsze jutro!

Działanie: FEPZ.06.09 Edukacja ogólna programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, edukację włączającą, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i doposażenie szkół podstawowych objętych projektem, zgodnie z diagnozami potrzeb szkół zatwierdzonymi przez organ prowadzący.

Cel szczegółowy projektu:  poprawa jakości dostępności kształcenia poprzez podniesie kompetencji przez 459 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych w wieku 7-15 lat, podniesienie kompetencji 82 nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w Karlinie, Szkoły Podstawowej w Karścinie, Szkoły Podstawowej w Karwinie i Szkoły Podstawowej w Daszewie) z terenu gminy Karlino dzięki objęciu zajęciami dodatkowymi 459 uczniów, szkoleniami 82 nauczycieli i studiami podyplomowymi 8 nauczycieli oraz doposażeniu szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Okres realizacji projektu:  02.01.2024 – 31.12.2025

Opis:  

W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania, mające na celu wzmocnienie kompetencji 459 uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie, wyrównujące ich szanse edukacyjne i zwiększających szansę na rynku pracy poprzez cele szczegółowe:

– wyrównanie szans edukacyjnych uczniów – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (280 uczestników zajęć), zajęć rozwijających (880 uczestników zajęć), psychologiczne (168 uczniów) , w tym dla uczniów z obszarów wiejskich (120 uczestników zajęć wyrównawczych i 360 uczestników kół zainteresowań);

– rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych (120 uczniów), obywatelskich (160 uczniów), uczenia się (160 uczniów) przedsiębiorczości (104 uczniów), tolerancji (160 uczniów) oraz kompetencji zielonych (160 uczniów) – realizacja zajęć dodatkowych rozwijających i warsztatów świadomościowych oraz zajęcia wyjazdowe (160 uczniów);

– dopasowanie wyborów zawodowych do predyspozycji uczniów i wymagań rynku pracy – realizacja doradztwa zawodowego dla 244 uczniów klas 7 i 8;

– edukację włączającą i ukierunkowanie na indywidualizację pracy z uczniem – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością – dodatkowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (180 uczniów) logopedyczne (144 uczniów), socjoterapeutyczne (176 uczniów), gimnastykę korekcyjną (180 uczniów) oraz doposażenie pracowni sensorycznej i pracowni terapii światłem;

– -podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej – szkolenia (82 nauczycieli) i studia podyplomowe (8 nauczycieli) zgodnie z diagnozami Szkół;

– doposażenie sal 4 szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, zgodnie z założeniami diagnoz potrzeb szkół.

Całkowita wartość projektu:      2 766 549,25

Kwota dofinansowania:               2 489 759,25 zł

Logotypy firm

Accessibility Toolbar