Zakres działania

Do zakresu działania Zakładu należy w szczególności:

 1. w zakresie obsługi finansowej i rachunkowej:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej i bankowej jednostek
  • bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego
  • bieżące monitorowanie i informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu
  • organizowanie, naliczanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz innych należności wynikających ze stosunku pracy oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US i innych instytucji finansowych
  • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej jednostek
  • prowadzenie rozliczeń pobranych przez pracowników zaliczek
  • rozliczanie delegacji służbowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów
  • nadzór i prowadzenie rozliczenia w zakresie kosztów żywienia jednostek oświatowych
  • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej
  • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela
  • prowadzenie ewidencji umorzenia środków trwałych
  • okresowe uzgadnianie sald ewidencji syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
  • określenie zasad (polityki) rachunkowości
  • przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa
  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 2. w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej:
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
  • sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika
  • organizowanie i prowadzenie prac statystycznych oraz opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz z przebiegu wykonania planowych zadań
  • udział w aktualizacji bazy danych Systemu informacji Oświatowej
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i rzetelnością sporządzanych przez jednostki danych liczbowych i zestawień
  • opracowywanie kalkulacji skutków finansowych określonych przedsięwzięć i zamierzeń
  • archiwizowania dokumentacji
  • współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonywania zadań merytorycznych oraz prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej
 3. realizacja innych zadań zleconych do prowadzenia Zakładu, a w szczególności:
  • organizacja dowozów uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek
  • prowadzenie gospodarki samochodowej oraz organizowanie usług transportowych na potrzeby jednostek obsługiwanych
  • wypłat stypendiów uczniowskich za wyniki w nauce
  • obsługa pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
  • organizacja wypoczynku letniego / zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej

Accessibility Toolbar