Klauzula informacyjna RODO

Zakład Oświaty w Karlinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.

 1. Administratorem danych jest Zakład Oświaty w Karlinie z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino, tel. 94 311 7780, e-mail: teresa@oswiata-karlino.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Oświaty w Karlinie jest Pani Marlena Mazur-Pączek, e-mail: iod@oswiata-karlino.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Zakład Oświaty w Karlinie jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                   o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
  • art.6 ust.1 lit. a – w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
  • art.6 ust.1 lit. b – przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
 6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji, a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,  a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

Accessibility Toolbar