Streszczenie projektu SUPER PRZEDSZKOLAK-nowa jakość edukacji

Działanie: FEPZ.06.08 Edukacja przedszkolna programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Przedmiotem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie przedszkoli objętych projektem, zgodnie                              z indywidualnymi diagnozami potrzeb Przedszkoli zatwierdzonymi przez organ prowadzący.

Cel szczegółowy projektu:  poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Karlino do 31.08.2025 poprzez podniesie kompetencji przez 317 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z Prawem Oświatowym, podniesienie kompetencji 31 nauczycieli, doposażenie 4 przedszkoli (Przedszkola Miejskiego w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie i Małego Przedszkola przy SP w Daszewie oraz utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Okres realizacji projektu:  01.03.2024 – 31.08.2025

Opis:  

W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania:

– zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem i zapewnienie bieżącego funkcjonowania,

– podniesienie kompetencji nauczycieli – szkolenia zgodnie z diagnozami Przedszkoli,

– wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i indywidualizacja pracy z dziećmi poprzez realizację zajęć specjalistycznych: zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością, zajęć wczesnego wspomagania, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, społeczno-emocjonalnych,  integracji sensorycznej i terapii przez sztukę,

– podniesienie umiejętności podstawowych poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających: językowych z języka angielskiego, matematycznych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz umiejętności przekrojowych: poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie i przedsiębiorczość oraz kompetencje zielone i umiejętności poznawcze                                          z  wykorzystaniem robotów edukacyjnych – zgodnie z zapisami Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030,

Całkowita wartość projektu:      1 302 362,78

Kwota dofinansowania:               1 172 087,78 zł

Logotypy firm

Accessibility Toolbar