Nauka – lepsze jutro!

Logotypy firm

Gmina Karlino w dniu 19.04.2024r. podpisała umowę na realizację projektu Nauka-lepsze jutro! w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania:

– wyrównanie szans edukacyjnych uczniów – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających, psychologicznych w tym dla uczniów z obszarów wiejskich;

– rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, obywatelskich, uczenia się, przedsiębiorczości, tolerancji oraz kompetencji zielonych – realizacja zajęć dodatkowych rozwijających i warsztatów świadomościowych oraz zajęcia wyjazdowe;

– dopasowanie wyborów zawodowych do predyspozycji uczniów i wymagań rynku pracy – realizacja doradztwa zawodowego dla uczniów klas 7 i 8;

– edukację włączającą i ukierunkowanie na indywidualizację pracy z uczniem – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością – dodatkowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną oraz doposażenie pracowni sensorycznej i pracowni terapii światłem;

– podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej – szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli;

– doposażenie sal 4 szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne.

Grupę docelową stanowią uczniowie klas I-VIII oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Karlinie, Szkoły Podstawowej w Karścinie, Szkoły Podstawowej w Daszewie oraz Szkoły Podstawowej w Karwinie.

Celem projektu jest poprawa jakości dostępności kształcenia poprzez podniesie kompetencji uczniów szkół podstawowych, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół podstawowych z terenu gminy Karlino do dnia 31.12.2005r.

Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji przez 459 uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, podniesienie kompetencji 82 nauczycieli oraz poprawa jakości procesu edukacyjnego oraz wsparcia rozwoju uczniów poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla 4 szkół.

#Fundusze Europejskie

Całkowita wartość projektu: 2 766 549,25

Kwota dofinansowania: 2 489 759,25 zł

Accessibility Toolbar