Zdalna szkoła

Gmina Karlino realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Celem projektu jest wsparcie szkół poprzez zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli umożliwiającego realizację nauki zdalnej

Dofinansowanie projektu z UE: 69 999,93 zł

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Gmina Karlino podpisała umowę powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dot. realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

Dzięki przyznemu dofinansowaniu w wysokości 69 999,93 zł, gmina zakupiła 21 sztuk laptopów, które trafiły do szkół. Programem zostało objętych 10 uczniów i 11 nauczycieli.

Accessibility Toolbar