Razem w zawodową przyszłość-BIS!

Projet Gminy Karlino „Razem w zawodową przyszłość – BIS!” znalazł się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie  w ramach działania:  RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Celem szczegółowym projektu jest:  Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowania do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie

Typ projektu:

Rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno- gospodarczym

Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów  i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych

Doskonalenia umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2019 do 31.08.2022

Przedmiotem projektu jest wzrost efektywności i jakości kształcenia oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu zostaną zrealizowane tworzące wspólną całość działania mające na celu:

  • podniesienie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy przez realizację praktyk i staży u pracodawców dla 64 uczniów Technikum mechatronicznego i 64 uczniów Branżowej szkoły I i II stopnia,
  • pomoc stypendialną dla 16 szczególnie uzdolnionych uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych uczniów biorących udział w projekcie,
  • udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych z języka obcego branżowego dla 128 uczniów
  • udział w kursach zawodowych z zakresu solid Edge, elektroenergetyki, obsługi wózka widłowego.

Uczniowie z Technikum mechatronicznego będą brali udział w zajęciach laboratoryjnych, piknikach naukowych na Politechnice Koszalińskiej. Zostanie doposażona pracownia mechatroniczna.

Projekt swoim działaniem obejmie 128 uczniów Zespołu Szkół w Karlinie którzy nabędą:

  • kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • wzmocnienie umiejętności zawodowych w kształceniu ścieżki kariery,
  • praktyczne umiejętności zawodowe przez udział w stażach, praktykach zawodowych.

Projekt zakłada również kurs kwalifikacyjny  i szkolenie dla nauczycieli.

Dofinansowanie projektu z UE:               805 848,45

Środki z budżetu państwa :                        47 402,85

Środki własne z budżetu JST:                        94 805,70

Całkowita wartość projektu:                       948 057,00      

To przede wszystkim jeszcze lepsza edukacja w Zespole Szkół w Karlinie.

Strona główna projektu: >>TUTAJ<<

Accessibility Toolbar