POMORZE ZACHODNIE – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Projekt grantowy pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne

Gmina Karlino realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy nr WWS/30/2022 z dnia 04.03.2022 r. o powierzenie grantu.

Beneficjentem Projektu/Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie.

 Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Zaplanowane działania mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego.

Wsparciem psychologiczno-pedagogicznym zostało objętych  254 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Karlino tj.:

– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie,

– Szkoła Podstawowa w Daszewie,

– Szkoła Podstawowa w Karścinie,

– Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie,

– Zespół Szkół w Karlinie.

Dzięki przyznanemu wsparciu w szkołach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

1)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
3) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
5) zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Termin realizacjigrantu: od dnia 01.10.2021 r. do dnia 24.06.2022 r.


Wartość przyznanego grantu: 98 212,80 zł
w tym dofinansowanie z UE: 92 811,10 zł
Wartość wkładu własnego Gminy Karlino: 5401,70 zł

Accessibility Toolbar