KOMUNIKAT – „Granty PPGR”

W związku ze zmianą wytycznych  w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informuję o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń. Zgodnie z wytycznymi złożone oświadczenia,  należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Osoby zainteresowane, proszę o uzupełnienie oświadczeń o dokumenty poświadczające:

1. fakt zatrudnienia członka rodziny (krewnego w linii prostej tj. rodzica, dziadków, pradziadków/ opiekunów prawnych) w gminie objętej PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.),

2. potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewnego w linii prostej członka rodziny o którym mowa w pkt 1. (weryfikacja poprzez odpisy aktów stanu cywilnego).

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki, oraz dane osoby, która złożyła oświadczenie tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu) do: Zakładu Oświaty w Karlinie ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie do dnia 7.12.2021r.

Dodatkowo informuję, iż zgodnie z interpretacją otrzymaną z Instytucji Finansującej, dzieci chodzące do klas „0” szkół podstawowych mogą wziąć udział w konkursie, natomiast dzieci chodzące do klas „0” w przedszkolach nie kwalifikują się do brania udziału w konkursie.

Program obejmuje uczniów objętych obowiązkiem szkolnym – od klasy „0” szkoły podstawowej do uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Uczniowie szkół wyższych nie kwalifikują się do wzięcia udziału w konkursie.

UWAGA! Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia.

Accessibility Toolbar