INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W terminie od dnia 29.08.2022r. w Zakładzie Oświaty w Karlinie przy ul. Szymanowskiego 17, pok. nr 4 oraz szkołach wydawane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) na rok szkolny 2022/2023. 

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2021 r.  poz. 1915 z późn. zm);

-Uchwała Nr XXXV/258/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karlino;

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)

-ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomoc materialna przysługuje:

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych  szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych  oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych- do czasu  ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 15.09.2022 r., a w przypadku :

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski będą przyjmowane do dnia 15.10.2022r.

Uczniowie pełnoletni składają wnioski we własnym imieniu.

Na podstawie art. 90n ust.7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)  rozdz. I art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł, (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.))
 • Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta i gminy Karlino

Stypendium nie przysługuje:

uczniom klas zerowych, uczniom którzy nie mieszkają na terenie miasta i gminy Karlino, uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek 

rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, wniosek odpowiednio dyrektora szkoły,  kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2. ustawy o systemie oświaty.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

 • wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku,
 • aktualnego zaświadczenia ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia;
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
 • z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie o dochodach*;
 • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
 • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub  statusie bezrobotnego.
 • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MGOPS – zaliczka alimentacyjna
 • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – odcinek świadczenia, decyzja;
 • zaświadczenie lub oświadczenie  potwierdzające wysokość innych dochodów ( np. z  prac dorywczych).
 • z tytułu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych – oświadczenie o ilości miesięcy w których była prowadzona działalność gospodarcza, zaświadczenie z US za poprzedni rok, zaświadczenie z ZUS o opłaconych składkach zdrowotnych lub oświadczenie jeśli działalność nie była prowadzona;
 • z tytułu działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie;
 • z tytułu działalności w formie karty podatkowej- decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie;
 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone   w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi  w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności,  za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną  w oświadczeniu tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

 W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny,  rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach  o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;              

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ustalenie dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: Dokumentowanie dochodu                    z rolnictwa następuje co do zasady poprzez złożenie zaświadczenia o powierzchni posiadanego gospodarstwa wyrażonej w  hektarach przeliczeniowych lub też poprzez przedstawienie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym oraz – w przypadku dzierżawy gruntów – umowy dzierżawy lub oświadczenia o jej zawarciu. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wysokości 345,00 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

 W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, świadczenia wychowawczego „500 +”-ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 8a ust 1 – Karta Polaka, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podst. art. 9 ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski,  nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podst. art. 31a ustawy o Radzie Ministrów, pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji, środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego, zwrot kosztów o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,  rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270); kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.2)); kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Pouczenie:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,                   o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego – art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. ( Dz. U. z 2021r. poz. 1915 z późn. zm.)

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego – art. 90 o ust. 4 ustawy  o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.)

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.)

* w przypadku składania oświadczenia o dochodach konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Na podstawie art. 233 §1kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1138)                  – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

§1a.Jeżeli sprawca czynu określonego w§1zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.

Accessibility Toolbar