Fabryka kompetencji kluczowych

Działanie: 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Liderem projektu jest Gmina Miasto Koszalin. Projekt realizowany jest przez:

 1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie
 5. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
 6. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie
 7. Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu
 8. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy
 9. Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białogardzie
 10. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie
 11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie
 12. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie
 13. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
 14. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
 15. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicac
 16. Szkoła Podstawowa w Dargini
 17. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie
 18. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – Liceum Ogólnokształcące
 19. Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie
 20. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie
 21. Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie
 22. Zespół Szkół Publicznych w Polanowie – Szkoła Podstawowa
 23. Szkoła Podstawowa nr 1 im. harcmistrza Janka Bytnara w Sianowie
 24. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie
 25. Szkoła Podstawowa im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie
 26. Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie
 27. Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie
 28. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tychowie
 29. Szkoła Podstawowa w Dobrowie
 30. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

Projekt dotyczy wsparcia uczniów Szkoły Podstawowej im. Boh. 6 Pom. Dywizji Piechoty w Karlinie. Zadania projektu: -PROGRAM INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIEM

W GMINIE KARLINO. Zakres zadań: prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, prow.zajeć logopedycznych, prow.zajęć socjoterapeutycznych, wsparcie psychologa szkolnego, gimnastyka korekcyjna wady postawy, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne. W ramach zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne- system nauki PUS, zestaw kontrolny PUS, mata edukacyjna. -PROGRAM KSZTAŁCENIA U UCZNIÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I UNIWERSALNYCH W GMINIE KARLINO. Zakres zadań: prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j.polskiego, zaj. dyd-wyr.z matematyki, zaj.dyd-wyr. z j.angielskiego, koło zaint.-nauka gry na instrumentach, koło zaint.- wychowanie fizyczne, prowadz. indywidualnego doradztwa zawodowego dla ucz., oraz prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów. -DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ROZWIJANIA U UCZNIÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I UNIWERSALNYCH W GMINIE KARLINO. Zakres zadań: szkolenia w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. -PROGRAM KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH LUB MATEMATYKI METODĄ EKSPERYMENTU W GMINIE KARLINO. ZAKRES ZADANIA: koło zaint. -chemia, koło zaint.-matematyka, , koło zaint.geografia, koło zaint.-j.angielski, koło zaint.-fizyka, koło zaint.- biologia. -PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH (TIK) W GMINIE KARLINO. ZAKRES ZADANIA: zajęcia z progr. i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni, koło zaint.-zaj.komputerowe, fotogr.-komp. W ramach zadania zakupione zostaną pomoce dyd. TIK: zestaw interakt./projektor+tablica inter, tablety, roboty, zestaw robot z klockami do nauki kodowania oraz przeprowadzone zostanie doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie TIK.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.09.2021

Dofinansowanie projektu z UE + BP: 5 428 791,72 zł

Środki własne z budżetu JST: 603 199,08 zł

Całkowita wartość projektu: 6 031 990,80 zł w tym Gmina Karlino Dofinansowanie projektu z UE+BP: 226 670,40 zł

Środki własne z budżetu JST: 25 185,00 zł

Całkowita wartość projektu: 251 856,00 zł

Accessibility Toolbar