Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli

Gmina Karlino zapewnia bezpłatny transport dzieciom i młodzieży, których droga z domu do szkoły w obwodzie zamieszkania  przekracza ustawową odległość.

Bezpłatny dowóz i opieka przysługuje, jeżeli droga dziecka/ucznia z domu do szkoły przekracza:

3 km – w przypadku dzieci, , które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i dzieci pięcioletnie,
3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Ponadto bezpłatny transport jest zapewniony dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny                           i obowiązek nauki oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu.

Zapewnienie bezpłatnego transportu odbywa się poprzez:

  • przewóz grupowy zorganizowany przez gminę Karlino, a realizowany przez wyłonionych w drodze przetargu przewoźników wraz                      z opiekunami,
  • zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem (jeśli przewóz zapewniają rodzice/opiekunowie).

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom  z niepełnosprawnością ruchową,                   w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom                        i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

   a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

   b)  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Rodzice/opiekunowie prawni składają w szkole, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia deklarację                             o potrzebie korzystania z bezpłatnego dojazdu przez dziecko, natomiast zgodnie z art. 39a ust. 4 ww. ustawy, zwrot kosztów przewozów dzieci w oparciu o obowiązki z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, jeśli dowożenie zapewniają rodzice, następuje na podstawie umowy zawartej między burmistrzem, a rodzicami. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym wzór:

koszt = (a – b) * c

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rodzic/opiekun/opiekun prawny składa komplet dokumentów do Zakładu Oświaty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino wraz                    z załącznikami:

– wniosek o dowóz dla ucznia niepełnosprawnego,

– oświadczenie o miejscu pracy,

– kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

– zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Dokumenty należy składać do 20 sierpnia każdego roku. W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego realizacja dowozu będzie możliwa od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Dokumenty do pobrania (dojazd transportem zbiorowym):

Dokumenty do pobrania (zwrot kosztów dowozu samochodem osobowym):

Accessibility Toolbar