REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie pn. SUPER PRZEDSZKOLAK-nowa jakość edukacji

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna.

Regulamin zawiera:

 1. Opis specyfiki projektu.
 2. Profil Uczestnika Projektu.
 3. Procedury i kryteria rekrutacyjne.
 4. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
 5. Postanowienia końcowe
 1. Opis specyfiki projektu
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2024 do 31.08.2025 na podstawie Umowy                                 o dofinansowanie projektu nr: FEPZ.06.08-IP.01-0020/23-00.
 4. Projekt będzie realizowany w czterech przedszkolach z terenu Gminy Karlino:

– Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Karlinie,

– Małe Przedszkole przy SP w Karścinie,

– Małe Przedszkole przy SP w Daszewie,

– Małe Przedszkole przy SP w Karwinie.

 • Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Karlino poprzez podniesie kompetencji przez 317 dzieci (155K, 162M) w wieku przedszkolnym zgodnie                      z Prawem Oświatowym, podniesienie kompetencji 31 nauczycieli (31K), doposażenie 4 przedszkoli (Przedszkola Miejskiego w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Daszewie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie) oraz utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
 • Działania w Projekcie wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb dzieci i nauczycieli.

W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania, mające na celu wzmocnienie kompetencji 317 dzieci przedszkoli objętych wsparciem w projekcie, wyrównujące ich szanse edukacyjne i rozwijające kompetencje i umiejętności.

Zadanie nr 1 – Utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Miejskim w Karlinie oraz doposażenie przedszkoli przy szkołach podstawowych w Daszewie, Karwinie i Karścinie.

Zaplanowano utworzenie 5 nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim w Karlinie (od IX.2024), oraz zakup pomocy dydaktycznych (01.III.2024-31.VIII.2024) do pracy z dziećmi na potrzeby przedszkola w Karlinie oraz oddziałów przedszkolnych w Daszewie, Karścinie oraz Karwinie.

W ramach zadania zostaną zakupione: interaktywne roboty edukacyjne wraz z niezbędnymi do ich działania kartami oraz roboty edukacyjne służące do nauki kodowania, pomoce dydaktyczne TIK, pomoce dydaktyczne do zajęć terapia przez sztukę, pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych-ekologicznych/społecznych i obywatelskich, pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych/wczesnego wspomagania/emocjonalno-społecznych, pomoce dydaktyczne do zajęć poznawczych, pomoce dydaktyczne do terapii logopedycznej, pomoce dydaktyczne do zajęć matematycznych i ekonomicznych.

Realizacja zadania od 01.03.2024 do 31.08.2024.

Zadanie nr 2 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oddziałów wychowania przedszkolnego w Gminie Karlino.

W ramach zadania przeprowadzone zostanie doskonalenie zawodowe 31 nauczycieli (Karlino 24 nauczycieli, Daszewo 3 nauczycieli, Karwin 2 nauczycieli, Karścino 2 nauczycieli) w formie szkoleń:

– Sposoby i pomysły na wzbogacenie przedszkolnych wydarzeń, eksperymenty na każdą okazję,

– Formy i metody aktywności ruchowej przedszkolaków,

– Neurobiologia, rozwój małego dziecka,

– Stosowanie nowych metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu                   u dzieci kompetencji i umiejętności podstawowych i przekrojowych,

– Terapia ruchowa-psychosomatyczna,

– Przedsiębiorczy przedszkolak,

– Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– Wspieranie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych przedszkolaków,

-Doskonalenie i podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi migrantów,

– Dobrostan nauczycieli i dzieci, psychologia w przedszkolu,

– Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,

– Trening umiejętności społecznej,

– Metoda integracji sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym,

– Rozwijanie kompetencji Społecznych i obywatelskich u dzieci przedszkolnych.

Szkolenia zaplanowano od 01.03.2024 do 31.12.2024.

Zadanie nr 3 – Rozszerzenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Karlino o zajęcia specjalistyczne oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

Zgodnie z diagnozami przedszkoli zaplanowano zajęcia dodatkowe. W zajęciach weźmie udział 317 dzieci (155 K, 162 M) w tym Przedszkole Miejskie w Karlinie 275 dzieci (137K, 138 M), Daszewo 13 dzieci (6K, 7M), Karścino 14 dzieci (7K, 7M), Karwin 15 dzieci (5K, 10M).

Zaplanowano następujące zajęcia specjalistyczne:

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z opinią PPP,

-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacyjno-językowymi,

-zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne,

-indywidualne wsparcie psychologa,

-zajęcia rewalidacyjne dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie z PPP,

-zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z opinią zespołu orzekającego PPP

-zajęcia rozwijające umiejętności i wszechstronny rozwój:

 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia matematyczne,
 • zajęcia ekonomiczne,
 • zajęcia poznawcze,
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-obywatelskie (w tym świadomościowe)                      i przedsiębiorczość,
 • zajęcia przyrodnicze (komp. zielone),
 • integracja sensoryczna,
 • zajęcia z terapii przez sztukę.

Realizacja zadania od 01.09.2024 do 30.06.2025.

Zadanie nr 4 – Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych 5 miejsc wychowania przedszkolnego.

Wnioskodawca zaplanował finansowanie w ramach projektu bieżącej działalności 5 nowo utworzonych miejsc przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy tj. od 01.09.2024-31.08.2025. W ramach kosztów bieżącego funkcjonowania zaplanowano wynagrodzenie nauczyciela, pomocy nauczyciela, kucharki oraz intendentki (proporcjonalnie tzn. ilość nowoutworzonych miejsc do liczby dzieci                      w grupie/przedszkolu), wyżywienie.

Szczegółowe formy wsparcia w przedszkolach zawarte są w formularzu zgłoszeniowym będącym załącznikiem nr 1a-b, 2a-b do niniejszego regulaminu.

Zgodnie z zasadami równości szans, kobietom i mężczyznom zagwarantowany zostanie równy dostęp do informacji na temat organizowanych w ramach Projektu zadań oraz form wsparcia.

 1. Profil Uczestnika Projektu

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele Przedszkola Miejskiego            w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Daszewie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie.

Wsparcie jest kierowane do:

– 5 dzieci (2K, 3M), które zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim                      w Karlinie od roku szk. 2024/2025 oraz zajęciami specjalnymi zwiększającymi ich szanse edukacyjne,

– 312 dzieci (153K, 159M) uczęszczających do przedszkoli, w tym 9 (1K, 8M) dzieci niepełnosprawnych, 122 (58K, 64M) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 8 dzieci (4K, 4M)                  z mniejszości narodowej, którzy zostaną objęci zajęciami specjalnymi i zwiększającymi ich szanse edukacyjne w roku szk. 2024/2025, w tym:

 • Karlino 270 dzieci w tym 7 (7M) dzieci niepełnosprawne i 8 dzieci (4K, 45M) pochodzenia migranckiego,
 • Karścino 14 dzieci (7K, 7M)
 • Daszewo 13 dzieci (6K, 7M)
 • Karwin 15 dzieci (5K, 10M) w tym 2 (1K, 1M) dzieci niepełnosprawnych.
 1. Procedury i kryteria rekrutacyjne
 2. Rekrutacja obejmuje dzieci i nauczycieli przedszkoli objętych wsparciem w Projekcie na terenie gminy Karlino w terminie od marca 2024r. do sierpnia 2024. nabór na nowe miejsca wychowania przedszkolnego, zgodnie z kryteriami Uchwały Rady Miejskiej w Karlinie.

Od września 2024r rekrutacja ciągła dzieci na zajęcia dodatkowe oraz od marca 2024 rekrutacja na szkolenia nauczycieli w trybie ciągłym wg zatwierdzonych regulaminów rekrutacji.

 • Rekrutację Uczestników projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Miejskiego/Zakładu Oświaty. Komisja rekrutacyjna utworzona będzie                          w każdym z przedszkoli.
 • Rekrutacja uwzględniać będzie diagnozy potrzeb i stan przygotowania nauczycieli, analizę                            i wskazania z PPP, badania kwestionariuszowe wśród nauczycieli i opiekunów przedszkola.
 • Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad równości szans, w tym zasad równości płci i struktury zatrudnienia nauczycieli.
 •  Rekrutacja uwzględniać będzie zasadę poszanowania godności potencjalnych uczestników (pełna i niekrzywdząca informacja zwrotna w przypadku niezakwalifikowania do projektu) i uwzględniać będzie dostęp dla osób z niepełnosprawnością (specjalne ulotki, dostosowanie stron internetowych zgodnie z WCAG 2.0, informacja o możliwości skorzystania z usług dostępowych).
 • Etapy rekrutacji:

– Działania informacyjno-promocyjne na stronach internetowych przedszkola, ulotki, plakaty, informacje ustne: podczas spotkań z rodzicami, dni otwarte.

– Spotkania rekrutacyjne: przekazanie informacji o Projekcie. Spotkania zorganizowane zostaną                w miejscach umożliwiających uczestnictwo osób ze szczególnymi potrzebami w tym  niepełnosprawnościami (specjalne ulotki dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie stron www).

– Procedura rekrutacji obejmuje:

 • uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej,
 • przekazanie dokumentacji komisji rekrutacyjnej,
 • zakwalifikowanie do Projektu,
 • uzupełnienie ewentualnych braków formalnych,
 • przekazanie przez przedszkole dokumentacji kierownikowi projektu,
 • rozpoczęcie udziału we wsparciu zgodnie z zaplanowanym zakresem wynikającym                               z dokumentacji rekrutacyjnej i harmonogramu Projektu.
 • Dzieci będą kwalifikowane na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na dodatkowe zajęcia.
 • Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób umożliwiający dotarcie do wszystkich uczestników, którzy mogliby być zainteresowani udziałem (forma cyfrowa, m.in. możliwość powiększenia, odwrócenia kontrastu, drukowana, ustna). Materiały będą zawierały informację                       o dostępności biura projektu i miejsc rekrutacji.
 • Kryteria rekrutacji:

Podstawowe kryteria rekrutacji:

 • dzieci:

 – uczęszczanie do przedszkola objętego wsparciem oraz zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie,

– złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik 1 a, b odpowiedni dla każdej z placówki rekrutującej),

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • nauczyciele:

– zatrudnienie na terenie przedszkola objętego wsparciem,

– złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik 2 a, b, odpowiedni dla każdej z placówki rekrutującej),

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 dla dziecka, załącznik nr 4 dla nauczyciela) oraz Klauzuli informacyjnej (załącznik nr 5).

Formularze rekrutacyjne należy składać do koordynatora projektu w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko/jest zatrudniony nauczyciel.

Do formularza rekrutacyjnego dziecka należy dołączyć orzeczenie i/lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i/lub opinię nauczyciela/dyrektora o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

Jedno dziecko może brać udział w kilku formach wsparcia:

 1. zajęcia specjalistyczne:

–  zajęcia rewalidacyjne (1K, 8M) – dziecko z niepełnosprawnościami – orzeczenie PPP;

– zajęcia wczesnego wspomagania (4M) – opinia zespołu orzekającego PPP o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (22K, 34M), logopedyczne (48K, 50M), psychologiczne (9K, 16M), społeczno-emocjonalne (9K, 12M) – opinia z PPP 5 pkt, – opinia specjalisty 3 pkt, dziecko z deficytami opinia nauczyciela – 2 pkt.

b) zajęcia rozwijające umiejętności i wszechstronny rozwój:

– język angielski (155K, 162M), zajęcia poznawcze (155K, 162M), terapia przez sztukę (155K, 162M) -zajęcia dla wszystkich dzieci;

– zajęcia matematyczne (125K, 129M) – dzieci w wieku 4,5,6 lat;

– zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, obywatelskie i przedsiębiorczość oraz ekonomiczne (84K, 95M) – dzieci w wieku 5 i 6 lat;

– zajęcia przyrodniczo-ekologiczne i kompetencje zielone (125K, 129M) – dzieci w wieku 4,5,6 lat;

– zajęcia integracji sensorycznej (76K, 91M) – dzieci w wieku 3,4 lat.

c)  szkolenia dla nauczycieli (31K) – wskazanie z diagnozy stopnia przygotowania nauczyciela – 3 pkt.

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów.

 1. Warunki uczestnictwa i rezygnacji udziału w projekcie
 2. W Projekcie mogą uczestniczyć dzieci i nauczyciele, którzy spełniają warunki określone w rozdziale III pkt 9.
 3. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.
 4. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa (10 os/działanie).
 5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

-regularnego, punktualnego i aktywnego udziału w zajęciach,

-wypełnienia testów/ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych rezultatów,

-bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo                     w projekcie,

-przekazania informacji dotyczących jego sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych dotyczących monitorowania.

5. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie jest dopuszczalna                         i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia.

6. Uczestnik podlega procesowi monitoringu i ewaluacji.

V. Postanowienia końcowe

1. Realizator zastrzega prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.

2. Zmiana Regulaminu następuje w formie pisemnej.

3. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego podpisania przez osobą upoważnioną po stronie Beneficjenta.

Załączniki:

1a. Formularz zgłoszeniowy Przedszkola Miejskiego w Karlinie /dziecko/,

1b. Formularz zgłoszeniowy Zakład Oświaty/dziecko/,

2a. Formularz zgłoszeniowy Przedszkole Miejskie /nauczyciel/,

2b. Formularz zgłoszeniowy Zakład Oświaty /nauczyciel/,

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie /uczeń/,

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie /nauczyciel/,

5. Klauzula informacyjna

Accessibility Toolbar